Wszystkie aktualności

Odszkodowanie i zadośćuczynienie 1

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia, które dość często są ze sobą mylone i zamiennie stosowane. Znacząco jednak się różnią i służą dochodzeniu innych roszczeń. Odszkodowanie zmierza do wyrównania uszczerbku majątkowego poszkodowanego i ma na celu naprawienie doznanej szkody w wymiarze stricte materialnym, np. uzyskania zwrotu kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji, zwrotu kosztów remontu zalanego mieszkania, zwrotu kosztów leczenia. Zadośćuczynienie zaś stanowi rekompensatę za uszczerbek, który powstał […]

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców 2

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców

Jednym z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. ?tarczy antykryzysowej? jest pożyczka. Wbrew jednak nazwie sugerującej konieczność zwrotu środków otrzymane pożyczki w większości przypadków będą umarzane i w konsekwencji nie będą podlegały zwrotowi. Podstawa prawna udzielenia pożyczki Pożyczka w ramach ?tarczy antykryzysowej? została uchwalona w ustawie z dnia 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Ustawą tą zmieniony został […]

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych 3

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych

“Nie można oskarżonemu czynić zarzutu z tego powodu, że nie dostrzegł pieszego, skoro i tak wobec decyzji pokrzywdzonego o wkroczeniu na przejście dla pieszych bezpośrednio pod jadący samochód, mającego cechy wtargnięcia” oskarżony z przyczyn temporalnych nie miał możliwości uniknięcia wypadku i potrącenia pieszego. Co więcej, oskarżony jechał z niewielką prędkością, administracyjnie dopuszczalną, tj. nie przekraczającą 20 km/h, a zatem znamionującą w tej sytuacji drogowej dochowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych […]

Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19 4

Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 15zzs ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 3741), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5) postępowaniach […]

Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania 5

Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania

Policja prowadząca postępowanie wobec kierowcy, którego zatrzymała z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, często proponuje mu skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddanie się karze. Nie jest to jednak rozwiązanie zawsze korzystne dla kierowcy. Warto bowiem w takim przypadku rozważyć linię obrony, polegającą na wnioskowaniu o warunkowe umorzenie postępowania przez Sąd. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, najczęściej chcą mieć postępowanie już za sobą i godzą się na proponowane […]

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami 6

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie bierze udział w corocznej akcji “Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami?. Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w dniach 25, 26 i 27 luty 2020 r., w godzinach 9.00-15.00.

Upadłość konsumencka 7

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Jest to szczególna procedura, przewidziana dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej – konsumentów), które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa Upadłościowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zmian, dalej ?PrUp?) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość konsumencka ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – oddłużenie niewypłacalnego […]

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie 8

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie

W naszym kraju działa ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa prawnego. Taka forma wsparcia stała się możliwa wraz wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na terenie powiatu stargardzkiego istnieje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez odpowiednio Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką. Trzy punkty […]

Alimenty 9

Alimenty

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086, z późn. zmian.) na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Potrzeby, jakie rodzice zobowiązani są zaspokajać są bardzo różne i ustalane są w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka. Podstawowe potrzeby obejmują: wyżywienie, utrzymanie mieszkania, odzież i obuwie środki czystości i higieny osobistej leczenie koszty […]

Rozwód - co musisz wiedzieć aby złożyć pozew o rozwód 10

Rozwód – co musisz wiedzieć aby złożyć pozew o rozwód

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, rozwiązać małżeństwo może wyłącznie Sąd, po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Koniecznym warunkiem, staje się zatem złożenie pozwu o rozwód. Pozew składa się w Sądzie Okręgowym, w wydziale cywilnym rodzinnym. Właściwy jest ten Sąd, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich jeszcze tam przebywa. W innym przypadku ? pozew należy wnieść do sądu, w którego okręgu mieszka pozwany. […]

Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia 11

Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia

Częstym zjawiskiem w postępowaniach likwidacyjnych jest zaniżenie kwot odszkodowań bądź nieuzasadniona odmowa wypłaty należnych świadczeń. Dotyczy to szerokiego wachlarzu ubezpieczeń, m.in. w sprawach wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, w szkole, na oblodzonym chodniku, czy też w związku błędem medycznym w sztuce lekarskiej. W sytuacji otrzymania decyzji negatywnej (o odmowie wypłaty świadczenia) bądź decyzji z niską kwotą należności, poszkodowani zastanawiają się, dlaczego sprawa została rozstrzygnięta tak, a nie inaczej. Wiele osób […]

Nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego ? co dalej 12

Nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego ? co dalej

W przypadku otrzymania pozwu (często już razem z nakazem zapłaty), od tzw. funduszu sekurytyzacyjnego (bądź podmiotu zajmującego się windykacją), należy natychmiast poszukać fachowej pomocy prawnej. Nie można przede wszystkim sprawy bagatelizować. Dłużnicy często tłumaczą się faktem, iż z podmiotem, który ich pozwał nie zawierali żadnej umowy. Niestety, taka obrona i bierna postawa, najczęściej okazuje się nieskuteczna. Fundusze sekurytyzacyjne zajmują się m.in nabywaniem wierzytelności […]

Wydziedziczenie, a prawo do zachowku. 13

Wydziedziczenie, a prawo do zachowku.

              Wydziedziczenie, to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu pozbawienie  konkretnych osób prawa do zachowku i korzyści wynikających z dziedziczenia. Zgodnie z art. 1008 kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121 j.t., z późn. zmian., dalej ?kc?)  spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych […]

Realizacja kolejnego zlecenie przez kancelarie Wites.

Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

W przypadku ujawnienia się choroby (w tym choroby zawodowej) u pracownika bądź zaistnienia wypadku przy pracy – pracodawca może być zobowiązany do zapłaty pracownikowi dodatkowych świadczeń, przewyższających jednorazowe odszkodowania wypłacane przez ZUS. Zasady takiej ?dodatkowej? odpowiedzialności odszkodowawczej, określają przepisy kodeksu cywilnego. Celem roszczeń uzupełniających jest wyrównanie szkody i krzywdy, jaką poniósł pracownik w wyniku wystąpienia u niego choroby lub zajścia wypadku przy pracy, […]

Konferencja i podpisanie umowy przez kancelarię Wites Stargard

Nabycie wierzytelności banku, stwierdzonej Bankowym Tytułem Egzekucyjnym, a przedawnienie roszczeń.

Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121 j.t.. z późn. zmian, dalej ?kc?), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczenia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.