UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - CZYM JEST? 1

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZYM JEST?

Upadłość konsumencka stanowi coraz powszechniejsze rozwiązanie stosowane przez dłużników, którzy stali się niewypłacalni. Warto jednak pamiętać, że przedmiotowa instytucja powinna być ostatecznością. Jest to skomplikowane i złożone postępowanie sądowe, które przed zainicjowaniem powinno zostać skonsultowane ze specjalistą.

 

1) Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Jest to złożona i szczególna procedura której celem jest oddłużenie dłużnika i umorzenie w całości albo w części zadłużenia. Jest to rozwiązanie przewidziane dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne, tj. osób, które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jak sama nazwa wskazuje – upadłość konsumencka ma zastosowanie do konsumentów, którym w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego są osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednakże z upadłości konsumenckiej może skorzystać jedynie osoba, która w momencie ogłoszenia upadłości nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak już zostało wskazane postępowanie upadłościowe ma na celu przede wszystkim oddłużenie dłużnika i tym samym zaspokojenie wierzycieli.

2) Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jakie są zatem warunki, których wystąpienie umożliwia dłużnikowi wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości?

Jak już zostało wskazane wyżej najważniejszym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stan niewypłacalności. Ze stanem niewypłacalności mamy do czynienia w sytuacji, gdy dłużnik całkowicie utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy Prawo upadłościowe – domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Oznacza to, iż dłużnik będący osobą fizyczną może złożyć wniosek gdy od ponad 3 miesięcy nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Oprócz tego innym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest również nieumyślność dłużnika. Co to oznacza? Że dłużnik doprowadził do powstania swoich zadłużeń w sposób nieumyślny.

 

3) Etapy procedury ogłaszania upadłości konsumenckiej 

W ramach procedury przeprowadzenia upadłości konsumenckiej możemy wyszczególnić kilka jej etapów:

1) Zebranie dokumentacji związanej z zadłużeniami,
2) Oszacowanie przybliżonej kwoty zadłużenia,
3) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4) Procedura rozpoznawania wniosku przez Sąd,
5) Ogłoszenie upadłości i przydział syndyka
6) Stworzenie planu likwidacyjnego,
7) Zaspokojenie wierzycieli ze środków pochodzących ze spieniężonego majątku dłużnika

Niewątpliwie najważniejszym krokiem jest złożenie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. W jego ramach Sąd bada, czy dłużnik spełnia warunki umożliwiające ogłoszenie upadłości. Gdy Sąd uzna, że dłużnik spełnia warunki upadłości konsumenckiej ogłasza jego upadłość. Kolejnym krokiem jest powołanie syndyka, który dokonuje spieniężenia majątku dłużnika (o ile dłużnik takowy posiada). Następnym etapem jest wykonywanie planu spłaty wierzycieli, który ustala Sąd na okres maksymalnie 3 lat. Ostatnim etapem jest wydanie przez Sąd postanowienia o umorzeniu niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowych zobowiązań.

 

4) Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

Warto skupić się w tym miejscu na najważniejszej kwestii związanej z upadłością konsumencką – wniosku. Jego złożenie rozpoczyna procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej po zebraniu dokumentów związanych z zadłużeniami i oszacowaniu jej przybliżonej kwoty. Odpowiednie sporządzenie wniosku jest kluczowe, gdyż niedochowanie warunków formalnych lub zaniechanie dołączenia wymaganych dokumentów może stanowić przyczynę odrzucenia lub zwrotu wniosku przez Sąd.

Co w takim wypadku należy uwzględnić we wniosku o ogłoszenie upadłości? Stanowi o tym art. 4 Prawa Upadłościowego, zgodnie z którym wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
3) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
4) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
5) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
6) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
7) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
8) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
9) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
11) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
12) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Punkt 12, zgodnie z którym dłużnik we wniosku zamieszcza oświadczenie o prawdziwości zawartych w nim danych jest niezwykle istotny. Umieszczenie w nim jakichkolwiek danych nie znajdujących odzwierciedlenia w rzeczywistości będzie skutkować odpowiedzialnością dłużnika za szkodę.

 

5) Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Przechodząc do najważniejszej kwestii – jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Warto w tym miejscu podkreślić, iż w ramach postępowania upadłościowego kluczową rolę w zarządzaniu majątkiem dłużnika ma syndyk. To on bowiem czuwa nad tym aby wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni. Oznacza to, iż w zasadzie dłużnik traci uprawnienia do zarządzania swoim majątkiem. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu przede wszystkim oddłużenie dłużnika i zaspokojenie wierzycieli. Jednakże pamiętać należy, iż procedura ta ma zapewnić dłużnikowi środki do zapewnienia sobie podstawowych potrzeb. Co oznacza, iż w ramach upadłości konsumenckiej nie może dojść do sytuacji, iż dłużnik zostanie pozbawiony wszelkich środków. W ramach upadłości konsumenckiej dochodzi do umorzenia niespłaconych zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym, zaś dłużnik zostaje wykreślony przez sąd z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Oczywiście upadłość konsumencka wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami – pamiętajmy bowiem, że w jej ramach dochodzi do spieniężenia majątku dłużnika. Dlatego najmniej negatywnych konsekwencji upadłość konsumencka przyniesie dłużnikom, którzy nie posiadają żadnego majątku lub posiadają majątek znikomy.

 

6) Podsumowanie.

Upadłość konsumencka – choć stanowić ma pomoc dla dłużników, w praktyce jest skomplikowanym i złożonym postępowaniem. W taki wypadku przed zdecydowaniem się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką warto skonsultować się ze specjalistą, który oceni czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest w danych okolicznościach – jedynym i co najważniejsze – trafionym wyjściem ze spirali zadłużeń.

Przypominamy, iż nasza Kancelaria z powodzeniem pomaga klientom w procedurze upadłościowej. Zachęcamy zatem do kontaktu:

pod numerem telefonu: 530 873 216
pod adresem e-mail: pisma@wites.eu

The following two tabs change content below.

Aleksandra Parkitna

aplikant radcowski