Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19 1

Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 15zzs ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 3741), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:
1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2) postępowaniach egzekucyjnych,
3) postępowaniach karnych,
4) postępowaniach karnych skarbowych,
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6) postępowaniach administracyjnych,
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
8) kontrolach celno-skarbowych,
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Ponadto, na mocy ust. 6 ww. regulacji, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych. Mimo to, nie zwlekaj z powierzeniem swojej sprawy radcy prawnemu lub adwokatowi. Cały czas istnieje możliwość składania pozwów i wniosków do Sądu. Co więcej, im później zdecydujesz się na postępowanie, tym później Sąd pochyli się nad Twoją sprawą, która będzie zapewne czekała na rozpoznanie zgodnie z kolejnością jej wpływu.

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł-Pabich zaprasza do kontaktu i przesłania dokumentów dotyczących Twojej sprawy na adres e-mial: kancelaria@wites.eu.

The following two tabs change content below.

Joanna Orzoł-Pabich

Adwokat Joanna Orzoł-Pabich