ALIMENTY - PODSTAWA PODWYŻSZENIA 1

ALIMENTY – PODSTAWA PODWYŻSZENIA

Wyrok Sądu, ustanawiający wysokość obowiązku alimentacyjnego nie ma charakteru permanentnego. Oznacza to, iż jest możliwość jego zmiany. Zainteresowane strony w sytuacji zasądzenia w ich sprawie alimentów przez Sąd – mogą wnioskować zarówno o ich podwyższenie, jak i obniżenie. Jakie są ku temu podstawy?

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

Ustawa z dnia 25 lutego 964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020, poz. 1359) normuje powyższą sytuację przepisem zawartym w art. 138. Zgodnie z przytoczoną regulacją W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W czym przejawia się zmiana stosunków i jak to wygląda w praktyce?

W pierwszej kolejności zaznaczyć trzeba, iż aby rodzic mógł w imieniu dziecka żądać podwyższenia wysokości świadczenia alimentacyjnego ? musi najpierw dojść do ich zasądzenia. W sytuacji gdy zakres obowiązku alimentacyjnego wynika jedynie z niesformalizowanej umowy między rodzicami – pierwszym krokiem jest wytoczenie powództwa o zasądzenie ww. obowiązku. Wskazana w powyżej przytoczonej regulacji ?umowa dotycząca obowiązku alimentacyjnego odnosi się wyłącznie do ugody zawartej przed sądem. Oznacza to, iż możliwość podjęcia jakichkolwiek kroków w celu podwyższenia dotychczasowych alimentów dotyczy sytuacji, gdy doszło do ich sądowego przyznania na rzecz dziecka.

Dlaczego tak jest? Ponieważ wyżej wspomniana zmiana stosunków musi zajść po wydaniu pierwszego wyroku zasądzającego alimenty. O podwyższenie świadczenia alimentacyjnego rodzic może wystąpić w sytuacji, gdy od poprzedniego wyroku nastąpiło:

  1. zwiększenie potrzeb uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych,

  2. zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych

Zwiększenie potrzeb uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych argumenty

Opierając powództwo o podwyższenie alimentów na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka, musimy fakt ten odpowiednio wykazać. Argumentując zaistnienie ww. podstawy wytoczonego powództwa wskazać można na:

  1. koszty dojazdu do szkoły,

  2. chorobę i specjalistyczną opiekę lekarską,

  3. wzrost kosztów wyżywienia,

  4. zajęcia dodatkowe,

  5. pójście na studia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 91 836 99 60 lub adresem email kancelaria@wites.eu.

The following two tabs change content below.

Aleksandra Parkitna

aplikant radcowski