Wprowadzone przez

Kolejna wygrana Naszej Kancelarii w batalii z polisolokatami

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt: I C 1087/20, w którym uwzględnił powództwo wytoczone w imieniu Naszego Klienta w całości, tj. zasądził na Jego rzecz kwotę 98.593,31 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu trzech złotych trzydziestu jeden groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. Sprawa dotyczyła umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia, które dość często są ze sobą mylone i zamiennie stosowane. Znacząco jednak się różnią i służą dochodzeniu innych roszczeń. Odszkodowanie zmierza do wyrównania uszczerbku majątkowego poszkodowanego i ma na celu naprawienie doznanej szkody w wymiarze stricte materialnym, np. uzyskania zwrotu kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji, zwrotu kosztów remontu zalanego mieszkania, zwrotu kosztów leczenia. Zadośćuczynienie zaś stanowi rekompensatę za uszczerbek, który powstał […]

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych

“Nie można oskarżonemu czynić zarzutu z tego powodu, że nie dostrzegł pieszego, skoro i tak wobec decyzji pokrzywdzonego o wkroczeniu na przejście dla pieszych bezpośrednio pod jadący samochód, mającego cechy wtargnięcia” oskarżony z przyczyn temporalnych nie miał możliwości uniknięcia wypadku i potrącenia pieszego. Co więcej, oskarżony jechał z niewielką prędkością, administracyjnie dopuszczalną, tj. nie przekraczającą 20 km/h, a zatem znamionującą w tej sytuacji drogowej dochowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych […]

Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 15zzs ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 3741), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5) postępowaniach […]

Polisolokaty. Odzyskaj swoje oszczędności.

Polisolokaty to produkty, które z założenia mają na celu oszczędzanie przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Wpłat dokonuje się w formie regularnej składki (najczęściej comiesięcznej). Polisolokaty są zatem ?reklamowane? przez podmioty ubezpieczeniowe i bankowe jako idealny sposób na zabezpieczenie finansowe dla całej rodziny. Niektóre z tych produktów opierają się jednak na bardzo ryzykownym inwestowaniu środków. Są to tzw. polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. W ich przypadku, nie można przewidzieć przyszłych […]

Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania

Policja prowadząca postępowanie wobec kierowcy, którego zatrzymała z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, często proponuje mu skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddanie się karze. Nie jest to jednak rozwiązanie zawsze korzystne dla kierowcy. Warto bowiem w takim przypadku rozważyć linię obrony, polegającą na wnioskowaniu o warunkowe umorzenie postępowania przez Sąd. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, najczęściej chcą mieć postępowanie już za sobą i godzą się na proponowane […]

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Jest to szczególna procedura, przewidziana dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej – konsumentów), które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa Upadłościowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zmian, dalej ?PrUp?) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość konsumencka ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – oddłużenie niewypłacalnego […]

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie

W naszym kraju działa ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa prawnego. Taka forma wsparcia stała się możliwa wraz wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na terenie powiatu stargardzkiego istnieje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez odpowiednio Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką. Trzy punkty […]

Alimenty

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086, z późn. zmian.) na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Potrzeby, jakie rodzice zobowiązani są zaspokajać są bardzo różne i ustalane są w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka. Podstawowe potrzeby obejmują: wyżywienie, utrzymanie mieszkania, odzież i obuwie środki czystości i higieny osobistej leczenie koszty […]