Nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego ? co dalej 1

Nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego ? co dalej

W przypadku otrzymania pozwu (często już razem z nakazem zapłaty), od tzw. funduszu sekurytyzacyjnego (bądź podmiotu zajmującego się windykacją), należy natychmiast poszukać fachowej pomocy prawnej. Nie można przede wszystkim sprawy bagatelizować. Dłużnicy często tłumaczą się faktem, iż z podmiotem, który ich pozwał nie zawierali żadnej umowy. Niestety, taka obrona i bierna postawa, najczęściej okazuje się nieskuteczna. Fundusze sekurytyzacyjne zajmują się m.in nabywaniem wierzytelności przysługujących innym podmiotom, poprzez zawieranie z nimi umów cesji wierzytelności. Zatem fundusz, w drodze takiej umowy – nabywa uprawnienie do dochodzenia wierzytelności przed sądem oraz do żądania od dłużnika odsetek od należności głównej.
Pozwany w takim procesie, może bronić się skutecznie podnosząc wiele zarzutów, których Sąd nie rozważy z urzędu, w tym np. zarzut przedawnienia. Bardzo często bowiem okazuje się, że należności funduszy są właśnie przedawnione. Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczenia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Niewątpliwie roszczenia wynikające z kredytów, czy też pożyczek – są roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Potwierdza to także orzecznictwo, i tak stosownie do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2003 r., II CK 113/02 oraz z dnia 30 stycznia 2007 r. IV CSK 356/06 – termin przedawnienia roszczenia banku ulega przedawnieniu z upływem lat trzech.
W związku z powyższym, nie warto czekać, aż będzie za późno i o należność upomni się komornik. Należy działać natychmiast i zgłosić się do Nas, gdy tylko doręczony zostanie pozew (najczęściej już z nakazem zapłaty). Nasza Kancelaria prowadziła wiele spraw związanych z firmami windykacyjnymi, w tym przeciwko funduszom sekurytyzacyjnym. Sprawy te zakończyły się dla naszych klientów sukcesem i satysfakcjonującym rezultatem – wiążącym się z brakiem konieczności płatności nawet całego pierwotnego zobowiązania.

The following two tabs change content below.

Joanna Orzoł-Pabich

Adwokat Joanna Orzoł-Pabich