Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców 1

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców

Jednym z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. ?tarczy antykryzysowej? jest pożyczka. Wbrew jednak nazwie sugerującej konieczność zwrotu środków otrzymane pożyczki w większości przypadków będą umarzane i w konsekwencji nie będą podlegały zwrotowi.

Podstawa prawna udzielenia pożyczki

Pożyczka w ramach ?tarczy antykryzysowej? została uchwalona w ustawie z dnia 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Ustawą tą zmieniony został przepis art. 15zzd ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), który reguluje zagadnienia dotyczące pożyczki udzielanej w ramach ?tarczy antykryzysowej?.

Dla kogo pożyczka

Z przepisów ustawy wynika, że jednorazowa pożyczka może być udzielona mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcą jest każdy podmiot, który zatrudnia do 10 pracowników oraz osiągnął obrót w jednym z dwóch ostatnich lat nieprzekraczający 2 mln euro. Do mikroprzedsiębiorców zaliczani są też tzw. ?samozatrudnieni?. W związku z tym z pożyczki może skorzystać zarówno lekarz zatrudniony na kontrakcie, jak również kierowca transportu świadczący swoje usługi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość pożyczki

Pożyczka może być udzielona do kwoty 5 tys. złotych. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym dla przedsiębiorców posiadających siedziby w powiecie stargardzkim urzędem właściwym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki będzie Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73 ? 110 Stargard.

Warunki umorzenia pożyczki

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warto podkreślić, że organ nie będzie miał swobody odnośnie podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki. W przypadku gdy przedsiębiorca spełni warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres wskazany w ustawie organ pożyczkę umorzy (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez przedsiębiorcę). W tym kontekście podkreślić jednak warto, że umorzenie pożyczki nie powoduje powstania przychodu po stronie pożyczkobiorcy. Tym samym przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego w związku z umorzeniem pożyczki.

W przypadku wątpliwości lub niejasności Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł ? Pabich udziela informacji odnośnie ?tarczy antykryzysowej?. Zapraszamy do kontaktu na adres email: kacnelaria@wites.eu lub telefonicznie pod numerem 91 836 99 60. Świadczymy usługi również online z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

The following two tabs change content below.

Krzysztof Wites

radca prawny Krzysztof Wites