POZEW O ZAPŁATĘ CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 1

POZEW O ZAPŁATĘ CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

1. Czym jest pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę jest pierwszy pismem inicjującym postępowanie sądowe, które wnosimy w sytuacji, gdy nie możemy wyegzekwować zapłaty od dłużnika – czyli, gdy zostały przez nas wyczerpane możliwości polubownego dochodzenia swojego roszczenia. Omawiane pismo składa do sądu powód będący wierzycielem. Pozew o zapłatę powód może złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

2. Jakie postępowanie wybrać?

W zależności od okoliczności sprawy, dowód którymi dysponujemy, charakteru i rodzaju roszczenia – postępowanie może odbywać się w jednym z trzech trybów:

– nakazowym,

– upominawczym,

– uproszczonym.

Czym różnią się ww. postępowania? Postaramy się krótko wyjaśnić poniżej.

Jak wskazuje treść art. 485 kodeksu postępowania cywilnego – Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

1) dokumentem urzędowym,

2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Ponadto, Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.

Oznacza to, iż ww. tryb uzależniony jest przede wszystkim od dysponowanych przez powoda dowód w sprawie.

Z kolei sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w ściśle określonych przypadkach, a mianowicie gdy:

1) roszczenie jest zasadne,

2) twierdzenia co do faktów nie budzą wątpliwości,

3) zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego.

W obu postępowaniach sprawa rozpoznawana jest na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Różnice na gruncie obu omawianych postępowań występują przede wszystkim w dysponowanych przez powoda dowodach, które umożliwiają wszczęcie i prowadzenie postępowania w określonym trybie. Jeżeli dojdzie do wydania przez Sąd nakazu zapłaty Sąd jednocześnie zobowiązuje pozwanego do zaspokojenia roszczenia albo do wniesienia sprzeciwu (w przypadku postępowania uproszczonego) albo zarzutów (w przypadku postępowania nakazowego) w terminie 2 tygodni. Zaniechanie wniesienia przez pozwanego jednego z ww. środków doprowadzi do uprawomocnienia się nakazu zapłaty, który stanowić będzie tytuł wykonawczy i tym samym otworzy drogę do wniesienia wniosku egzekucyjnego do komornika. Z kolei wniesienie przez powoda sprzeciwu albo zarzutów będzie skutkowało rozpoznaniem przez Sąd sprawy na zasadach ogólnych i wyznaczeniem rozprawy.

Kiedy możemy wystąpić z pozwem o zapłatę w trybie uproszczonym i jak to wygląda w praktyce?

Jak wynika z treści art. 5051 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

Wskazać należy, iż w ramach trybu uproszczonego jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której powód dochodzi tylko części roszczenia sprawa może podlegać rozpoznaniu w trybie uproszczonym tylko, gdy takie postępowanie byłoby właściwe dla całego roszczenia wynikającego z faktów przytoczonych przez powoda. W innym wypadku sprawa jest rozpoznawana w trybie zwykłym. Warto również zaznaczyć, iż w przypadku omawianego trybu w trakcie trwania postępowania zmiana powództwa jest niedopuszczalna. Co oznacza, iż powód nie będzie mógł rozszerzyć ani częściowo cofnąć swojego powództwa.

3. Jak sporządzić pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę stanowi pismo procesowe. Wobec czego, podczas sporządzania pozwu o zapłatę musimy kierować się wymogami dla pisma procesowego oraz pozwu. Jest to niezmiernie ważne i konieczne, aby nasz pozew o zapłatę mógł otrzymać prawidłowy bieg. W przypadku bowiem, gdy nie dochowamy warunków formalnych przewodniczący wezwie nas pod rygorem zwrócenia pisma do jego poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia w terminie tygodniowym.

Wymogi formalne pisma procesowego ustawodawca zawarł w treści art. 126 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

3) oznaczenie rodzaju pisma,

4) osnowę wniosku lub oświadczenia,

5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

7) wymienienie załączników.

Ponadto, gdy pismo jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu, a także:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Jak już zostało wspomniane ww. warunki formalne stanowią konieczne elementy każdego pisma procesowego. Z kolei stricte pozew o zapłatę oprócz warunków formalnych pisma musi ponadto spełniać warunki formalne przewidziane dla pozwu, które skatalogowane zostały w treści art. 187 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

3) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

4) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Po sporządzeniu pozwu o zapłatę a przed wysłaniem go do sądu kolejnym koniecznym warunkiem skutecznego wniesienia omawianego pisma jest jego opłacenie. Powyższa kwota jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu, a także wybranego trybu postępowania.

Co do zasady jednak, zgodnie z treścią art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 zł w kwocie 30 zł;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Potwierdzenie dokonania prawidłowej opłaty powinien stanowić jeden z załączników naszego pozwu.

4. Podsumowanie

Prawidłowe sporządzenie pozwu o zapłatę jest warunkiem koniecznym do efektywnego wszczęcia postępowania sądowego, a ty samym doprowadzenia do wykazania swojego roszczenia, a w w dalszej kolejności – wyegzekwowania swojej należności od dłużnika. W związku z tym warto w tej kwestii skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, który sporządzi pismo zgodnie z wymogami formalnymi oraz stanem faktycznym, a także pomoże przejść przez ewentualne postępowanie sądowe.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu pozwu o zapłatę zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 91 836 99 60 lub pod adresem e-mail kancelaria@wites.eu.

Zapraszamy!

The following two tabs change content below.

Aleksandra Parkitna

aplikant radcowski