Wpisy

Kolejna wygrana Naszej Kancelarii w batalii z polisolokatami 1

Kolejna wygrana Naszej Kancelarii w batalii z polisolokatami

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt: I C 1087/20, w którym uwzględnił powództwo wytoczone w imieniu Naszego Klienta w całości, tj. zasądził na Jego rzecz kwotę 98.593,31 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu trzech złotych trzydziestu jeden groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. Sprawa dotyczyła umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ?Stabilny Plan Oszczędnościowy?. Sąd zasądził zwrot wszystkich składek pobranych od Naszego Klienta.

Przypominamy, iż zajmujemy się analizą i dochodzeniem roszczeń z umów potocznie określanych mianem polisolokat. Roszczenia Naszych Klientów opierają się na uznaniu, że postanowienia łączącej strony umowy o polisolokatę, w części dotyczącej ustalenia wysokości świadczenia wykupu (w tym opłat likwidacyjnych), mają charakter klauzuli niedozwolonej i w związku z tym ? nie są wiążące dla Konsumentów. Brak w konsekwencji podstawy prawnej, do pobierania przez ubezpieczyciela np. tzw. ?opłaty za okres udzielanej ochrony?. Nie mniej, obecnie zarysowuje się linia orzecznicza mająca za podstawę ustalenie nieważności takich umów, z uwagi na:
1. brak jakiegokolwiek ryzyka po stronie ubezpieczyciela związanego z udzielaną ochroną ubezpieczeniową,
2. iluzoryczność wysokości świadczenia ubezpieczeniowego,
3. brak ścisłego określenia w umowie świadczeń należnych od ubezpieczyciela na wypadek dożycia lub śmierci.

Nieważność umowy w takich okolicznościach stwierdził również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt: V ACa 451/18, a Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt: I CSK 772/19 – odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, argumentując, że skarga kasacyjna pozwanego ubezpieczyciela jest nieuzasadniona, nie zachodzi również potrzeba wykładni przepisów prawa budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.

Konsultacja dotycząca konkretnej umowy ? polisolokaty jest bezpłatna!

Zapraszamy do siedziby kancelarii, ewentualnie zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu.

Odszkodowanie i  zadośćuczynienie 2

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia, które dość często są ze sobą mylone i zamiennie stosowane. Znacząco jednak się różnią i służą dochodzeniu innych roszczeń.

Odszkodowanie zmierza do wyrównania uszczerbku majątkowego poszkodowanego i ma na celu naprawienie doznanej szkody w wymiarze stricte materialnym, np. uzyskania zwrotu kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji, zwrotu kosztów remontu zalanego mieszkania, zwrotu kosztów leczenia. Zadośćuczynienie zaś stanowi rekompensatę za uszczerbek, który powstał w dobrach osobistych. Należy się w przypadku wystąpienia szkody na osobie, która jest szkodą niemajątkową. Taką szkodę określa się często mianiem krzywdy i wiąże się ona z cierpieniami fizycznymi lub psychicznymi, które zadośćuczynienie ma wynagrodzić.

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł-Pabich w Stargardzie może pomóc Ci w prawidłowej identyfikacji roszczenia i jego oszacowaniu. Przeprowadzimy się przez procedurę negocjacji z dłużnikiem i ewentualne postępowanie sądowe. Zapraszamy do kontaktu i przesłania dokumentów dotyczących Twojej sprawy na adres e-mail: kancelaria@wites.eu. Konsultacja i analiza Twojej sprawy jest bezpłatna, a jej dokonanie – nie zobowiązuje Cię do powierzenia nam jej prowadzenia. Zapraszamy.

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców 3

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców

Jednym z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. ?tarczy antykryzysowej? jest pożyczka. Wbrew jednak nazwie sugerującej konieczność zwrotu środków otrzymane pożyczki w większości przypadków będą umarzane i w konsekwencji nie będą podlegały zwrotowi.

Podstawa prawna udzielenia pożyczki

Pożyczka w ramach ?tarczy antykryzysowej? została uchwalona w ustawie z dnia 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Ustawą tą zmieniony został przepis art. 15zzd ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), który reguluje zagadnienia dotyczące pożyczki udzielanej w ramach ?tarczy antykryzysowej?.

Dla kogo pożyczka

Z przepisów ustawy wynika, że jednorazowa pożyczka może być udzielona mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcą jest każdy podmiot, który zatrudnia do 10 pracowników oraz osiągnął obrót w jednym z dwóch ostatnich lat nieprzekraczający 2 mln euro. Do mikroprzedsiębiorców zaliczani są też tzw. ?samozatrudnieni?. W związku z tym z pożyczki może skorzystać zarówno lekarz zatrudniony na kontrakcie, jak również kierowca transportu świadczący swoje usługi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość pożyczki

Pożyczka może być udzielona do kwoty 5 tys. złotych. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym dla przedsiębiorców posiadających siedziby w powiecie stargardzkim urzędem właściwym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki będzie Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73 ? 110 Stargard.

Warunki umorzenia pożyczki

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warto podkreślić, że organ nie będzie miał swobody odnośnie podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki. W przypadku gdy przedsiębiorca spełni warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres wskazany w ustawie organ pożyczkę umorzy (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez przedsiębiorcę). W tym kontekście podkreślić jednak warto, że umorzenie pożyczki nie powoduje powstania przychodu po stronie pożyczkobiorcy. Tym samym przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego w związku z umorzeniem pożyczki.

W przypadku wątpliwości lub niejasności Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł ? Pabich udziela informacji odnośnie ?tarczy antykryzysowej?. Zapraszamy do kontaktu na adres email: kacnelaria@wites.eu lub telefonicznie pod numerem 91 836 99 60. Świadczymy usługi również online z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych 4

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych

“Nie można oskarżonemu czynić zarzutu z tego powodu, że nie dostrzegł pieszego, skoro i tak wobec decyzji pokrzywdzonego o wkroczeniu na przejście dla pieszych bezpośrednio pod jadący samochód, mającego cechy wtargnięcia” oskarżony z przyczyn temporalnych nie miał możliwości uniknięcia wypadku i potrącenia pieszego. Co więcej, oskarżony jechał z niewielką prędkością, administracyjnie dopuszczalną, tj. nie przekraczającą 20 km/h, a zatem znamionującą w tej sytuacji drogowej dochowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i nie miał obowiązku profilaktycznego zatrzymania się przed tym przejściem, skoro przepisy ruchu drogowego tego nie wymagają.?. Teza taka płynie z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt: IV KK 7/19.

Wskazać zatem należy, iż nie zawsze winą za wypadek na przejściu dla pieszych, obciążony powinien zostać kierowca. Sąd Najwyższy zauważył bowiem, iż ?przepis art. 4 Prawo o ruchu drogowym statuuje jedynie zasadę ograniczonego zaufania stanowiąc, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, iż inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania. Reguła ta daje zatem normatywną podstawę do działania w zaufaniu do innych uczestników ruchu, a doznaje ograniczeń jedynie wówczas, gdy okoliczności sytuacji drogowej wskazują na możliwość niewłaściwego zachowania się przez innego uczestnika ruchu. W ustalonych okolicznościach faktycznych ? wejścia pokrzywdzonego na przejście bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód – nie dają podstaw do przypisania oskarżonemu naruszenia tak rozumianej reguły ograniczonego zaufania.?

To bardzo ważny wyrok Sądu Najwyższego bowiem zazwyczaj to kierowca ponosi odpowiedzialność, w przypadku gdy poszkodowanym jest pieszy. Oskarżeni w takich sprawach zaś, to najczęściej osoby wchodzące w konflikt z prawem po raz pierwszy. Pomoc i wsparcie adwokata lub radcy prawnego ? jest niezbędna.

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł-Pabich w Stargardzie zaprasza do kontaktu i przesłania dokumentów dotyczących Twojej sprawy na adres e-mial: kancelaria@wites.eu. Konsultacja i analiza Twojej sprawy jest bezpłatna, a jej dokonanie – nie zobowiązuje Cię do powierzenia nam jej prowadzenia. Zapraszamy.

Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19 5

Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 15zzs ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 3741), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:
1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2) postępowaniach egzekucyjnych,
3) postępowaniach karnych,
4) postępowaniach karnych skarbowych,
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6) postępowaniach administracyjnych,
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
8) kontrolach celno-skarbowych,
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Ponadto, na mocy ust. 6 ww. regulacji, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych. Mimo to, nie zwlekaj z powierzeniem swojej sprawy radcy prawnemu lub adwokatowi. Cały czas istnieje możliwość składania pozwów i wniosków do Sądu. Co więcej, im później zdecydujesz się na postępowanie, tym później Sąd pochyli się nad Twoją sprawą, która będzie zapewne czekała na rozpoznanie zgodnie z kolejnością jej wpływu.

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł-Pabich zaprasza do kontaktu i przesłania dokumentów dotyczących Twojej sprawy na adres e-mial: kancelaria@wites.eu. Konsultacja i analiza Twojej sprawy jest bezpłatna, a jej dokonanie – nie zobowiązuje Cię do powierzenia nam jej prowadzenia. Zapraszamy.

Polisolokaty. Odzyskaj swoje oszczędności. 6

Polisolokaty. Odzyskaj swoje oszczędności.

Polisolokaty to produkty, które z założenia mają na celu oszczędzanie przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Wpłat dokonuje się w formie regularnej składki (najczęściej comiesięcznej). Polisolokaty są zatem ?reklamowane? przez podmioty ubezpieczeniowe i bankowe jako idealny sposób na zabezpieczenie finansowe dla całej rodziny.

Niektóre z tych produktów opierają się jednak na bardzo ryzykownym inwestowaniu środków. Są to tzw. polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. W ich przypadku, nie można przewidzieć przyszłych zysków, czy też strat.

Niektórzy, ze względu na zmiany w finansach – są zmuszeni, aby takie polisy zamknąć. Wówczas nierzadko okazuje się, że nie jest to wcale tak opłacalny produkt, jak go przedstawiano. Rezygnacja z tej usługi wiąże się z utratą znacznej części wpłaconych środków. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wysokie są opłaty likwidacyjne. Wynoszą one czasami nawet aż kilkadziesiąt procent zgromadzonego kapitału.

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego zajmuje się pomocą w odzyskaniu takich środków. Roszczenia naszych Klientów opierają się na uznaniu, że postanowienia łączącej strony umowy o polisolokatę, w części dotyczącej ustalenia wysokości świadczenia wykupu (w tym opłat likwidacyjnych), mają charakter klauzuli niedozwolonej i w związku z tym – nie są wiążące dla Konsumentów. Brak w konsekwencji było podstawy prawnej, do pobrania przez stronę pozwaną (Bank/Ubezpieczyciela) tzw. “opłaty za okres udzielanej ochrony”.

Nasza Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie z powodzeniem prowadzi takie procesy. W większości prowadzonych przez Nas spraw, udaje się odzyskać cały wpłacony kapitał. Jednym z ostatnich korzystnych prawomocnych orzeczeń – jest uzyskany przez Kancelarię wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt: II Ca 233/18), w którym Sąd oddalił apelację Ubezpieczyciela od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (sygn. akt: III C 595/17) i przychylił się do stanowiska, iż zapisy umowy, którą zawarł Nasz Klient – stanowią niedozwoloną klauzulę umowną i jako takie nie wiążą powoda, a w konsekwencji, że zatrzymane przez pozwaną kwoty w wysokości części wartości rachunków udziałów stanowią świadczenie nienależne podlegające zwrotowi.

Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata w Stargardzie zaprasza na bezpłatne konsultacje. Zachęcamy do przesłania umowy na adres: kancelaria@wites.eu.

Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania 7

Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania

Policja prowadząca postępowanie wobec kierowcy, którego zatrzymała z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, często proponuje mu skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddanie się karze. Nie jest to jednak rozwiązanie zawsze korzystne dla kierowcy. Warto bowiem w takim przypadku rozważyć linię obrony, polegającą na wnioskowaniu o warunkowe umorzenie postępowania przez Sąd.

Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, najczęściej chcą mieć postępowanie już za sobą i godzą się na proponowane warunki skazania. To błąd. Należy mieć na uwadze, że dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania, można w ogóle uniknąć skazania, a także nierzadko skrócić okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów. Nie zapominajmy jednak, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest naganne, a instytucja warunkowego umorzenia postępowania – stosowana jest tylko w niektórych przypadkach.

Po pierwsze, sprawca przestępstwa musi być osobą niekarną za przestępstwo popełnione umyślnie. Po drugie, okoliczności popełnionego przestępstwa nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Ponadto, aby zastosować warunkowe umorzenie postępowania, Sąd musi dojść do przekonania, że wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne. Mając na uwadze tą przesłankę, Sąd ocenia m.in., jaką możliwość podjęcia zachowania zgodnego z prawem, miał kierowca w odniesieniu do jego wieku, poziomu intelektualnego, wykształcenia oraz doświadczenia. Sąd badając zaś stopień społecznej szkodliwości ma na uwadze rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Ostatecznie Sąd bada, czy postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia ? uzasadniają zastosowania wobec niego dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania.

Oskarżeni o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, to często osoby wchodzące w konflikt z prawem po raz pierwszy. Pomoc i wsparcie adwokata w takich sytuacjach – jest niezbędne.

Jeżeli jesteś oskarżony o przestępstwo z art. 178a § 1 kk, skontaktuj się z Kancelarią Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie. Nie pobieramy opłat za przedstawienie swojego problemu (sprawy) i przeprowadzenie wstępnej analizy w zakresie dostępnych środków prawnych umożliwiających jego rozwiązanie.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, ewentualnie zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 918369960 poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami 8

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie bierze udział w corocznej akcji “Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami?. Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w dniach 25, 26 i 27 luty 2020 r., w godzinach 9.00-15.00.

Upadłość konsumencka 9

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Jest to szczególna procedura, przewidziana dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej – konsumentów), które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa Upadłościowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zmian, dalej ?PrUp?) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Upadłość konsumencka ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – oddłużenie niewypłacalnego konsumenta (w toku postępowania zmierza się bowiem do umorzenia całości lub części długów konsumenta). Drugim celem postępowania jest zaś windykacja (odzyskanie) zaległych należności przez wierzycieli zadłużonego konsumenta.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą szereg korzyści, w tym przede wszystkim – natychmiastowe wstrzymanie wszelkich działań windykacyjnych.

Postępowanie upadłościowe jest coraz bardziej popularnym narzędziem wychodzenia z długów. Dla niektórych dłużników jest to wręcz jedyna szansa na rozpoczęcie ?nowego startu? ? bez obciążeń finansowych.

Nasza Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie z powodzeniem pomaga klientom w procedurze upadłościowej. Wielokrotnie sporządzała wnioski, które skutkowały ogłoszeniem upadłości klienta, w tym m.in. w sprawach o sygn. akt: XII GU 283/16, XII GU 199/19. Wspieramy klientów nie tylko na etapie sporządzenia i wniesienia wniosku, ale również później – w toku właściwego postępowania upadłościowego (i nie pobieramy w związku z tym – wyższego wynagrodzenia).

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, ewentualnie zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu.

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie 10

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie

W naszym kraju działa ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa prawnego. Taka forma wsparcia stała się możliwa wraz wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Na terenie powiatu stargardzkiego istnieje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez odpowiednio Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką. Trzy punkty zostały powierzone organizacjom pozarządowym.

W samym Stargardzie działa jeden taki punkt, zlokalizowany w Zespole Szkół Nr 2 na os. Zachód B15a (na parterze budynku). Radcowie prawni i adwokaci przyjmują od poniedziałku do czwartku, w godzinach 13.00-17.00, a w okresie ferii zimowych od godziny 11.00 do 15.00.

Przypominamy również, że nasza Kancelaria nie pobiera opłat za przedstawienie swojego problemu (sprawy) i przeprowadzenie wstępnej analizy w zakresie dostępnych środków prawnych umożliwiających jego rozwiązanie. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, ewentualnie zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu.