Wpisy

Odszkodowanie i  zadośćuczynienie 1

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia, które dość często są ze sobą mylone i zamiennie stosowane. Znacząco jednak się różnią i służą dochodzeniu innych roszczeń.

Odszkodowanie zmierza do wyrównania uszczerbku majątkowego poszkodowanego i ma na celu naprawienie doznanej szkody w wymiarze stricte materialnym, np. uzyskania zwrotu kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji, zwrotu kosztów remontu zalanego mieszkania, zwrotu kosztów leczenia. Zadośćuczynienie zaś stanowi rekompensatę za uszczerbek, który powstał w dobrach osobistych. Należy się w przypadku wystąpienia szkody na osobie, która jest szkodą niemajątkową. Taką szkodę określa się często mianiem krzywdy i wiąże się ona z cierpieniami fizycznymi lub psychicznymi, które zadośćuczynienie ma wynagrodzić.

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł-Pabich w Stargardzie może pomóc Ci w prawidłowej identyfikacji roszczenia i jego oszacowaniu. Przeprowadzimy się przez procedurę negocjacji z dłużnikiem i ewentualne postępowanie sądowe. Zapraszamy do kontaktu i przesłania dokumentów dotyczących Twojej sprawy na adres e-mail: kancelaria@wites.eu. Konsultacja i analiza Twojej sprawy jest bezpłatna, a jej dokonanie – nie zobowiązuje Cię do powierzenia nam jej prowadzenia. Zapraszamy.

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców 2

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców

Jednym z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. ?tarczy antykryzysowej? jest pożyczka. Wbrew jednak nazwie sugerującej konieczność zwrotu środków otrzymane pożyczki w większości przypadków będą umarzane i w konsekwencji nie będą podlegały zwrotowi.

Podstawa prawna udzielenia pożyczki

Pożyczka w ramach ?tarczy antykryzysowej? została uchwalona w ustawie z dnia 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Ustawą tą zmieniony został przepis art. 15zzd ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), który reguluje zagadnienia dotyczące pożyczki udzielanej w ramach ?tarczy antykryzysowej?.

Dla kogo pożyczka

Z przepisów ustawy wynika, że jednorazowa pożyczka może być udzielona mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcą jest każdy podmiot, który zatrudnia do 10 pracowników oraz osiągnął obrót w jednym z dwóch ostatnich lat nieprzekraczający 2 mln euro. Do mikroprzedsiębiorców zaliczani są też tzw. ?samozatrudnieni?. W związku z tym z pożyczki może skorzystać zarówno lekarz zatrudniony na kontrakcie, jak również kierowca transportu świadczący swoje usługi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość pożyczki

Pożyczka może być udzielona do kwoty 5 tys. złotych. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym dla przedsiębiorców posiadających siedziby w powiecie stargardzkim urzędem właściwym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki będzie Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73 ? 110 Stargard.

Warunki umorzenia pożyczki

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warto podkreślić, że organ nie będzie miał swobody odnośnie podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki. W przypadku gdy przedsiębiorca spełni warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres wskazany w ustawie organ pożyczkę umorzy (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez przedsiębiorcę). W tym kontekście podkreślić jednak warto, że umorzenie pożyczki nie powoduje powstania przychodu po stronie pożyczkobiorcy. Tym samym przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego w związku z umorzeniem pożyczki.

W przypadku wątpliwości lub niejasności Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł ? Pabich udziela informacji odnośnie ?tarczy antykryzysowej?. Zapraszamy do kontaktu na adres email: kacnelaria@wites.eu lub telefonicznie pod numerem 91 836 99 60. Świadczymy usługi również online z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych 3

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych

“Nie można oskarżonemu czynić zarzutu z tego powodu, że nie dostrzegł pieszego, skoro i tak wobec decyzji pokrzywdzonego o wkroczeniu na przejście dla pieszych bezpośrednio pod jadący samochód, mającego cechy wtargnięcia” oskarżony z przyczyn temporalnych nie miał możliwości uniknięcia wypadku i potrącenia pieszego. Co więcej, oskarżony jechał z niewielką prędkością, administracyjnie dopuszczalną, tj. nie przekraczającą 20 km/h, a zatem znamionującą w tej sytuacji drogowej dochowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i nie miał obowiązku profilaktycznego zatrzymania się przed tym przejściem, skoro przepisy ruchu drogowego tego nie wymagają.?. Teza taka płynie z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt: IV KK 7/19.

Wskazać zatem należy, iż nie zawsze winą za wypadek na przejściu dla pieszych, obciążony powinien zostać kierowca. Sąd Najwyższy zauważył bowiem, iż ?przepis art. 4 Prawo o ruchu drogowym statuuje jedynie zasadę ograniczonego zaufania stanowiąc, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, iż inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania. Reguła ta daje zatem normatywną podstawę do działania w zaufaniu do innych uczestników ruchu, a doznaje ograniczeń jedynie wówczas, gdy okoliczności sytuacji drogowej wskazują na możliwość niewłaściwego zachowania się przez innego uczestnika ruchu. W ustalonych okolicznościach faktycznych ? wejścia pokrzywdzonego na przejście bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód – nie dają podstaw do przypisania oskarżonemu naruszenia tak rozumianej reguły ograniczonego zaufania.?

To bardzo ważny wyrok Sądu Najwyższego bowiem zazwyczaj to kierowca ponosi odpowiedzialność, w przypadku gdy poszkodowanym jest pieszy. Oskarżeni w takich sprawach zaś, to najczęściej osoby wchodzące w konflikt z prawem po raz pierwszy. Pomoc i wsparcie adwokata lub radcy prawnego ? jest niezbędna.

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł-Pabich w Stargardzie zaprasza do kontaktu i przesłania dokumentów dotyczących Twojej sprawy na adres e-mial: kancelaria@wites.eu. Konsultacja i analiza Twojej sprawy jest bezpłatna, a jej dokonanie – nie zobowiązuje Cię do powierzenia nam jej prowadzenia. Zapraszamy.