Wpisy

Odszkodowanie i  zadośćuczynienie 1

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia, które dość często są ze sobą mylone i zamiennie stosowane. Znacząco jednak się różnią i służą dochodzeniu innych roszczeń.

Odszkodowanie zmierza do wyrównania uszczerbku majątkowego poszkodowanego i ma na celu naprawienie doznanej szkody w wymiarze stricte materialnym, np. uzyskania zwrotu kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji, zwrotu kosztów remontu zalanego mieszkania, zwrotu kosztów leczenia. Zadośćuczynienie zaś stanowi rekompensatę za uszczerbek, który powstał w dobrach osobistych. Należy się w przypadku wystąpienia szkody na osobie, która jest szkodą niemajątkową. Taką szkodę określa się często mianiem krzywdy i wiąże się ona z cierpieniami fizycznymi lub psychicznymi, które zadośćuczynienie ma wynagrodzić.

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł-Pabich w Stargardzie może pomóc Ci w prawidłowej identyfikacji roszczenia i jego oszacowaniu. Przeprowadzimy się przez procedurę negocjacji z dłużnikiem i ewentualne postępowanie sądowe. Zapraszamy do kontaktu i przesłania dokumentów dotyczących Twojej sprawy na adres e-mail: kancelaria@wites.eu. Konsultacja i analiza Twojej sprawy jest bezpłatna, a jej dokonanie – nie zobowiązuje Cię do powierzenia nam jej prowadzenia. Zapraszamy.

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie 2

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie

W naszym kraju działa ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa prawnego. Taka forma wsparcia stała się możliwa wraz wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Na terenie powiatu stargardzkiego istnieje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez odpowiednio Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką. Trzy punkty zostały powierzone organizacjom pozarządowym.

W samym Stargardzie działa jeden taki punkt, zlokalizowany w Zespole Szkół Nr 2 na os. Zachód B15a (na parterze budynku). Radcowie prawni i adwokaci przyjmują od poniedziałku do czwartku, w godzinach 13.00-17.00, a w okresie ferii zimowych od godziny 11.00 do 15.00.

Przypominamy również, że nasza Kancelaria nie pobiera opłat za przedstawienie swojego problemu (sprawy) i przeprowadzenie wstępnej analizy w zakresie dostępnych środków prawnych umożliwiających jego rozwiązanie. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, ewentualnie zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu.

Alimenty 3

Alimenty

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086, z późn. zmian.) na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Potrzeby, jakie rodzice zobowiązani są zaspokajać są bardzo różne i ustalane są w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka. Podstawowe potrzeby obejmują:

  • wyżywienie,
  • utrzymanie mieszkania,
  • odzież i obuwie
  • środki czystości i higieny osobistej
  • leczenie
  • koszty wychowania, wykształcenia i zajęć dodatkowych,
  • koszty związane z rozrywką i wypoczynkiem.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych ustalana jest przez Sąd indywidualnie, po zapoznaniu się z sytuacją (i potrzebami) uprawnionego. Ponadto, uzależniona jest również od sytuacji finansowej zobowiązanego. ?Przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego – należy brać pod uwagę także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego? (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 listopada 1975 r., sygn. akt: III CRN 330/75). Ponadto, w doktrynie podkreśla się, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają dwie przesłanki, a mianowicie: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Między wymienionymi przesłankami zachodzi współzależność wyrażająca się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Innymi słowy, obowiązek alimentacyjny rodziców polega na zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb dzieci, ale tylko w granicach ich możliwości dochodowych i majątkowych. (?) Niewątpliwe jest stwierdzenie, że zakres obowiązku alimentacyjnego jest pochodną możliwości dochodowych i majątkowych rodziców. (Komentarz do spraw rodzinnych Skibińska-Adamowicz Jadwiga, Ignaczewski Jacek, Ciepła Helena; Rozdział 9 Komentarz do spraw o alimenty na dziecko, 6. Rozstrzygnięcie, 6.2. Ogólne przesłanki rozstrzygnięcia; Warszawa 2012 LexisNexis (wydanie I) ss. 856;ISBN: 978-83-7806-497-8).

Sąd ustalając kwotę należnych alimentów, bierze się pod uwagę nie tylko wysokość otrzymywanych dochodów, ale i możliwości ich uzyskania. Ma także na uwadze poziom życia rodziców ? tak, aby zapewnić dziecku podobny status materialny.

Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze. Gdy rosną potrzeby dziecka, powinna zmieniać się również wysokość alimentów. O zmianę orzeczenia w zakresie alimentów może wystąpić rodzic, a także samo dziecko, gdy osiągnie pełnoletność. Żądania zmniejszenia alimentów może zaś żądać zobowiązany w przypadku, gdy jego sytuacja znacząco się zmieni.

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego prowadzi wiele spraw alimentacyjnych. Warto skorzystać z fachowej pomocy, aby odpowiednio zadbać o swoje prawa. Osoby zainteresowane, Kancelaria zaprasza na bezpłatne konsultacje, ewentualnie zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu.