Zabezpieczenie w sprawie frankowej poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat 1

Zabezpieczenie w sprawie frankowej poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat

Liczba spraw frankowych rośnie. Co za tym idzie, Sądy coraz chętniej udzielają zabezpieczenia powództwa (o ustalenie nieważności umowy i ewentualną zapłatę) poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat oraz poprzez zakazanie Bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Jak wskazał Sąd Okręgowy w Warszawie, udzielając zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. (sygn. akt: XXV C 355/18), ?powodowie uprawdopodobnili okoliczności faktyczne sprawy przytoczone w pozwie, a tym samym swoje roszczenia wobec pozwanego banku, zatem została spełniona pierwsza przesłanka, o której mowa w art. 7301 § 1 k.p.c. Powodowie przedłożonymi do akt dokumentami poświadczającymi zawarcie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF i warunki spłat jego rat uprawdopodobnili swoje roszczenie wobec pozwanego banku o zapłatę żądanej kwoty w przypadku stwierdzenia nieważności tej umowy bądź ustalenia bezskuteczności jej postanowień (?.) W ocenie Sądu powodowie posiadają interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia dochodzonego przez nich roszczenia. Zawarta pomiędzy stronami umowa kredytowa wygenerowała bowiem długoterminowy stosunek prawny, który nie został dotychczas wykonany. Ewentualne uwzględnienie roszczeń kredytobiorców o zapłatę (zwrot) należności spełnionych dotychczas na rzecz banku nie reguluje w sposób definitywny wzajemnych relacji stron (?)?. Sądy podkreślają również, że ?brak unormowania praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania mógłby narazić powodów na straty finansowe (?) liczne spory sądowe na tle umów kredytu powiązanych z walutą szwajcarską, zmiana linii orzeczniczej na niekorzyść banków, a także publikacje organów państwowych, przemawiają za podejrzeniem, że brak zabezpieczenia uniemożliwi wykonanie ewentualnego orzeczenia w sprawie?. (tak: Sąd Okręgowy we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 9 kwietnia 2020 r., sygn. akt: XII C 174/20).

Niewkluczone zatem, że jeszcze przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie – można uzyskać zabezpieczenie swojego powództwa poprzez zawieszenie zapłaty rat, aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Z powodzeniem prowadzimy sprawy przeciwko bankom, które udzieliły kredyty indeksowane lub denominowane do CHF. Praktyka i doświadczenie, jakie posiadamy, pozwala nam dokonać oceny możliwości dochodzenia roszczeń i profesjonalną obsługę, nawet skomplikowanych spraw. Każda umowa jest inna, więc konieczna jest analiza konkretnej umowy.

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Witesa i Adwokata Joanny Orzoł-Pabich zaprasza do kontaktu i przesłania umowy (wraz z aneksami) na adres e-mial: kancelaria@wites.eu. Konsultacja i analiza Twojej umowy jest bezpłatna, a jej dokonanie – nie zobowiązuje Cię do powierzenia nam prowadzenia Twojej sprawy. Zapraszamy.

The following two tabs change content below.
Joanna Orzoł-Pabich

Joanna Orzoł-Pabich

Adwokat Joanna Orzoł-Pabich