Kolejna wygrana Naszej Kancelarii w batalii z polisolokatami 1

Kolejna wygrana Naszej Kancelarii w batalii z polisolokatami

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt: I C 1087/20, w którym uwzględnił powództwo wytoczone w imieniu Naszego Klienta w całości, tj. zasądził na Jego rzecz kwotę 98.593,31 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu trzech złotych trzydziestu jeden groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. Sprawa dotyczyła umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ?Stabilny Plan Oszczędnościowy?. Sąd zasądził zwrot wszystkich składek pobranych od Naszego Klienta.

Przypominamy, iż zajmujemy się analizą i dochodzeniem roszczeń z umów potocznie określanych mianem polisolokat. Roszczenia Naszych Klientów opierają się na uznaniu, że postanowienia łączącej strony umowy o polisolokatę, w części dotyczącej ustalenia wysokości świadczenia wykupu (w tym opłat likwidacyjnych), mają charakter klauzuli niedozwolonej i w związku z tym ? nie są wiążące dla Konsumentów. Brak w konsekwencji podstawy prawnej, do pobierania przez ubezpieczyciela np. tzw. ?opłaty za okres udzielanej ochrony?. Nie mniej, obecnie zarysowuje się linia orzecznicza mająca za podstawę ustalenie nieważności takich umów, z uwagi na:
1. brak jakiegokolwiek ryzyka po stronie ubezpieczyciela związanego z udzielaną ochroną ubezpieczeniową,
2. iluzoryczność wysokości świadczenia ubezpieczeniowego,
3. brak ścisłego określenia w umowie świadczeń należnych od ubezpieczyciela na wypadek dożycia lub śmierci.

Nieważność umowy w takich okolicznościach stwierdził również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt: V ACa 451/18, a Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt: I CSK 772/19 – odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, argumentując, że skarga kasacyjna pozwanego ubezpieczyciela jest nieuzasadniona, nie zachodzi również potrzeba wykładni przepisów prawa budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.

Konsultacja dotycząca konkretnej umowy ? polisolokaty jest bezpłatna!

Zapraszamy do siedziby kancelarii, ewentualnie zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu.

The following two tabs change content below.
Joanna Orzoł-Pabich

Joanna Orzoł-Pabich

Adwokat Joanna Orzoł-Pabich